Pozemek, Václavovice

Nabídka prodej 291 000 Kč - Pozemky

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Vlasta Bednářová, nar. 08.11.1950, Horní čp. 1479 / čo. 88, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

– pozemek parcela č. 422/3, ostatní plocha o výměře 116 m²,

– pozemek parcela č. 423/2, ostatní plocha o výměře 368 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Václavovice, katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku..

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Ostrava-město, v obci Václavovice, poblíž ul. K Sosni a ul. V Kopci, poblíž rodinného domu č.p. 174. Přístup na pozemek parc.č. 422/3 je z pozemku parc.č. 411/1. Přístup k pozemku parc.č. 423/2 je přes pozemek parc.č. 423/1 (ve spoluvlastnictví na LV č. 788).

Na pozemku parc.č. 422/3 se nachází trvalé porosty.

Pozemek parc.č. 422/3 je dle Územního plánu obce zařazen v plochách Z – plochy zemědělské. Pozemek parc.č. 423/2 je zařazen v plochách PV (plochy veřejných prostranství, plochy pěších a vozidlových komunikací).

Soudní exekutor upozorňuje případné dražitele na dražbu přilehlého pozemku parc. č. 423/1, jež tvoří spolu s draženým pozemkem parc. č. 423/2 funkční celek. Dražba bude provedena zde.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Možnost učinit předražek
Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.

Termín prohlídky
Prohlídky nejsou organizovány.

Věcná břemena
Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro: Parcela: 409, Parcela: 428/7; povinnost k: Parcela: 423/2. Na základě listiny – Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 16.04.2003. (V-1646/2003-802). Věcné břemeno vedení Z-4953/2001-802 kanalizace. Oprávnění pro: Obec Václavovice, Obecní 130, 739 34 Václavovice, IČ: 00297330; povinnost k Parcela: 423/2. Na základě listiny – Smlouva o věcném břemeni V3 2646/1995. (POLVZ:241/1995, Z-10600241/1995-802). Věcné břemeno (podle listiny), – zřídit a provozovat plynárenské zařízení, – vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční/přepravní soustavy a plynovodních přípojek dle článku II. smlouvy v rozsahu GP č. 1219-59/2008. Oprávnění pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567; povinnost k Parcela: 423/2. Na základě listiny – Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 01.12.2008. (V-562/2009-807).

 

 

 

 

Další informace

  • Nejnižší podání: 291 000 Kč
  • Datum konání dražby: 7. 9. 2022 v 10.00
  • Adresa objektu: Ostrava
  • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
Mapa nemovitostí

Majitel si nepřeje zobrazovat své kontakty z důvodu zneužívání ze strany realitních kanceláří.Kontakt

Loading...

Podobné nemovitosti